شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه‌السلام)

دانشکده شناوری جوادالائمه (علیه‌السلام) ندسا

سردبیر دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه مدیر علمی و اجرایی ویراستار ادبی مدیر وب سایت

بانک ها و نمایه نامه ها